“Commediola” in dialetto serrese

Condividi il post:

UN ATTO E DUE TEMPI :

ORIGINALE “commediola” in dialetto serrese

-Aspittandu CUMMARI Gustina-

images

PRIMO TEMPO- Anni 50-

Scena: Una stanza a piano terra rischiarata da una lucerna e con la porta che s’apre sulla strada.

Personaggi: due sorelle e un fratellino seduti attorno ad un braciere.

Azione: Si apre la porta e s’affaccia una giovane vicina di casa:

-Bonasira… mangiastivu?

-A Lina, trasa, trasa… ava assai chi mangiamma.

-Vui tri suli siti?…e fratita Peppi?

-Mo vena, jiu mu picqhia a fratima Brunu lu picciulu. Trasa e assettati cu nnui allu vrascieri…

pigghiati na seggia… mammata comé?

-Mo nu puocu miegghu. Chi buoi, l’età l’ava, puoi cu stu friddu… già si curcau… M’assiettu ccà ffora non mi piacia mu staiu truoppu vicinu allu fuocu. E cummari Gustina vena?

-Adilla stacimu aspittandu. Dissa ca stasira ndi cunta na paragula longa longa…

-Ammia li paraguli luonghi non tantu mi piacianu. Stasira puoi è già tardu, chi facimu?

spicciamu a mezannotti?… e mammata?.. Patrita scrissa?

-Mama si ndi nchianau supa; puru illa jiu mu si curca. Non si fida mu stacia argiuta tantu tardu. Patrima scrissa e dissa ca ndi facia l’attu di richiamu mu ndindi iimu tutti all’America… mmienu mali ca manda corchi sordu mu tiramu… Ma mi  para ca sta viniendu corcunu!… Va vidi a Rosa!

-Duvi vaiu? a Maria! mo apiru la porta mu guardu fora? Puoi si passa corchi mbracu aiu mu sientu adillu. Va apira tu! Va.

-Madonna, acchissa non si po’ diri nenti. chi suoru caiu| Ma dassa stari, dassa…ca non era nuiu, li pidati mò si sentanu luntanu…Nommera mpari Ntuoni? lu maritu di Francisca.

-Quali maritu di Francisca! astura mi para truoppu tardu mu si ricogghia di la campagna. E puoi, quando passa di cca ffora, si sentanu puru li campanielli di li crapi… Cangiandu sunata, ti ricuordi ca dimani tocca attia muvai mu pigghi lu latti?  Aieri iivi iieu… Sintisti a Maria?

-Si, si, ti ntisi, dimani vaiu ieu.. non ti preccupari. Ndi nescia una lu minutu, sempi cu stu picchiu di vaiu iieu o vai tu. Guarda… pi dispiettu ti lu fazzu; di dimani in puoi vaiu sempi iieu, accussì la spicciamu mu ndi mbrigamu tutti li iiurni pi stu santu latti.

-Madonna cuomu sù sti fimmini, sempi chi ssi mbriganu pi nenti. Sugnu iieu lu masculu minzanu? allura basta, di dimani, pillu latti vaiu sempi iieu; tutti li Jiuorni, va bè?

-A Ntuoni, na vota chi ndi ndi dicisti una bona, e mò chi nci sì, fà na cosa chi serva: nchiana supa la seggia e menta nu puocu duogghiu ntralla lumera ca si sta stutandu, e tira puru cchiu supa lu lucignu. Stai attientu nommu cadi!… Tutti cuosi aiu mu ti dicu?

-A Maria, e duv’è l’uogghiu? cu stu scuru si mientu li mani ntrallu stipu iettu tutti cuosi. Mi spagnu puru nommu mi muzzica corchi surici, e puoi non vidi ca staiu attizzandu?

-Capiscivi va… lu frati minzanu! Lu surici avirìa mu ti muzzica chillu chi dicu iieu… e spicciala di maniiari sti vrasci ca stisilliia lu carvuni e mi stai vrusciandu tutti li gambi.

-Sempi tu ti lagni… Rosa nò sta  diciendu nenti…

-Ntuoni! a mia mi para che ncazzunisti già di piccirillu; non bbidi ca Rosa ava lu faddali davanti, ca si spagna di li fucidi?

-Viiu, viiu… Chilla chi non si vida è cummari Gustina. Vaiu mu la chiamu?

-Siii…mo vai girandu ntra stu scuru: A stura si curcau. Sicundu mia sappa puru di scurdari.Tu chi dici a Lina?

-Ieu mi ndi tuornu alla casa, mo è tardu addavieru, cu mmama ntra llu liettu non mmi sientu mu staiu di cchiu.

-Si buoi mu tindi vai vattindi. Ti guardamu nui di la porta fina chi trasi. Ndi vidimu dimani, stai attenta nuommu attruoppichi…. Aspetta, aspetta ca mi para ca vena corcunu. Madonna…cu sapa nommè cummari Gustina…

-Bonasiraaa… Ancora livati siti?

-A Peppi, ndi facisti mu ndappaguramu…e fratita Bruniciellu?

-Ndi misamu mu parramu culli ziani e s’aduormintau supa alla seggia. Mi dissa la zia mu lu dassu lla, pi nnommu pigghia friddu. Lu curcamma cu cuginisa Biagiu. Dimani cullu iuornu si ricogghia.

-E capiru dui ntra chiiu liettu?

-L’aggiustamma di li pedi e misamu puru natra cuverta, non stacìa tantu malu.

-… A Peppi vidi ca Lina si ndi sta turnandu alla casa, accumpagnala tu, ormai sìi già pigghiatu di friddu…

-Si,si, camina a Lina, tantu quattru passi sugnu. Chiuditivi la porta… tuornu viatu.

Si chiude il sipario

SECONDO TEMPO-ANNI  2000-

Scena: Una stanza, un tavolo, quattro sedie e un computer.

Personaggi: Due vecchie sedute ad un tavolo che guardano lo schermo di un computer e dueragazze che gironzolano intorno.

Azione: Una voce esterna dialoga con loro.

-Gud nait. Gud nait. Chi siti biedhi. Allivè li fimmini di la casa: Maria e Rosa allu paiisi, e nui: Ntuoni “lu minzanu” e“Brunu lu picciulu”, di l’atra vanda di lu mari. Si non murìa papà putivuvu viniri puru vui ntra sta terra. La mamma sindi iiu puru… e vui ristastivu ntra ssa ruga. Cu si cridìa ca nu juornu avia mu vi viiu culli capilli ianchi… e  puru mienzi rimbambiti…

-A Brunu, parra educatu cuomu t’imparau la mamma, e cu cchiu rispiettu pi lli cchiu randi di tia.

-Mo t’affindisti? Non bidi ca chiecchiariiu. Vi mintistivu a rota? vi manca sulu lu vrascieri!

-Chi vordiri…mo tu si ccu l’aria “caliiata”.. e divintasti puru cittadinu mericanu!

-Alla faccia vostra, ognunu capitau duvi voza lu distinu.. e Peppi e Lina? Né maritu e né mugghieri vinnaru mu ndi vidimu?

-Sugnu fora, accattau la figghia randi a Catanzaru…e mo divintaru nonni…Iiru allu spitali.

-Ma vui, a Serra,  non avivuvu nu spitali?

-Si, l’aviemu, ma lu chiusaru.

-E picchì?

-Non c’eranu malati.

-Mo vuliti mu chiecchiariiati? Mbiati vui, cca li cuosi cangiaru, non è cchiu cuomu na vota, mò cu sta crisi non si chiecchiariia addavieru.

-Lu sapimu, la televisioni parra sempi di la crisi mericana e puru di chista italiana.

-E vui, juocu… a Serra cuomu staciti?

-Nui?… Nenti…mancu ndi tocca sta cosa! fumma sempi nterra, e cchiu di cca duvi vuoi mu jimu?

-Mma… canciamu discurzu. Ti ricuordi la vita di li tiempi di na vota?

-Mi ricuordu, si ca mi ricuordu… A Maria sienti, tu ti ricuordi chija sira c’aspittavamu la cummari Gustina mu ndi cunta la paragula?… Picchì non vinna tandu?… Iieu era ancora zitiellu…

-Jieu mi ricuordu sulu ca la matina duoppu la truvaru tosta ntra llu liettu.

-Non mi lu ricurdava stu fattu…mi dispiacia mò pi tandu… Era brava cummari Gustina… mma, dassamu stari li cuosi viecchi e dicitimi que chi sta mamminiiandu cullu “mauss” ;  mi para ca vitti na figghia di Maria.

-Si illa è: Samanta, e puru la suoru picciula: Jessica. Li sienti ca mò stannu ridiendu arriedu li spalli?… E cuttìa cu c’è?

-Figghiuma Robert; appicciau e sindi iiu ntra l’atra stanza, cuomu ficia l’atra vota, ma mò torna. Culli cugini parra sempi,  m’appiccia,mu ndi vidimu nui viecchi, nci ndi vola.

-A Peppi, vidi ca ccà comincia nommu si vida nenti, ti salutamu tutti e,  non sacciu mancu si ndi sienti. Stu catinazzu di “scaippi”  facia sempi accussì, ntra llu miegghiu ndi dassa mienzi angili e mienzi mbiati.  Mò sona e frischia… nenti.. nenti…catta la linea. A Samanta , a Jessica viditivila vui s’aviti m’astutati. Nui ndi ndi jimu ntralla cucina ca mò cumincia “Affari tuoi” alla televisioni…

Si spegne lo schermo. Cala il sipario

Fine

 di Girolamo Onda  (Lomorandagio)

 (Autore di: L’Angelo di Sibilla e L’Angelo che custodiva gli atomi-)

Print Friendly, PDF & Email

Commenti

comments

Lascia un commento

Vibonesiamo.it BLOG – Mario Vallone Editore is Spam proof, with hiddy
UA-40017135-1